AKSHOBAYA SERVICE

Ochtenddienst

Openingsverzen

Vers over vergankelijkheid
Door Shan Tao – in navolging van de Avatamsaka

De tijd ging voorbij met de snelheid van het licht
Het is alweer ochtend
Vergankelijkheid stormt op ons af.
Mara volgt ons op de voet.
O, beoefenaars van de Weg,
Streef vol overgave! Bereik het Nirvana!

Voornemen
Shan Tao – in navolging van de Majjhima Nikaya

De Dharma mogen ervaren is iets heel zeldzaams,
Ultiem en diepzinnig
Zelfs al zoeken we honderden en duizenden eeuwen,
Gelukkig horen en ontvangen we de leer nu.
We hopen dat we de ware betekenis begrijpen van de Tathagata
Laat de gezegende de Dharma onderwijzen
Laat de Sublieme de Dharma onderwijzen.
Er zijn wezens met een weinig stof in hun ogen
Die hun leven verspillen door de Dharma niet te horen.
Er zullen wezens zijn die zullen begrijpen.
De Boeddha zei: voor hen zijn de deuren van de onsterfelijkheid open
Laat zij die oren hebben nu hun geloof tonen.

Toevluchten & Aanroeping
(Dharmavidya, in navolging van Shan Tao)

Boeddha’s doorheen ruimte en tijd,
Eerbiedig vereren wij u.
Dharma’s tot het einde van de tijden,
Eerbiedig vereren wij u.
Sangha’s zo voorbeeldig,
Eerbiedig vereren wij u.

Amida Boeddha, Allerhoogste, wees nu aanwezig op deze heilige plaats
Zo bid ik U
Shakyamuni Boeddha, de Verlichtte, wees nu aanwezig op deze Heilige plaats,
zo bid ik U
Tathagatas van alle werelden, wees nu aanwezig op deze Heilige plaats,
zo bid ik U

‘+’ buigen ‘+’ draai ‘+’ wandelen en zingen
“ Namo Amida Bu”
‘+’ terug naar onze plaats ‘+’ buigen

De Belmeester zegt : “We lezen nu de samenvatting van geloof en praktijk”

“De samenvatting van geloof en praktijk”

Dharmavidya, geïnspireerd door Honen’s Ichimai Kishomon

Voor zij die een karmische affiniteit met Amitabha Boeddha hebben, die een religieus leven willen leiden vanuit een oprecht en eenvoudig geloof en die zich wensen te bevrijden van gesofisticeerdheid en gehechtheid aan alle vormen van spitsvondigheid, is de methode om zich open te stellen voor Amitabha’s genade, de praktijk van Nien Fo, met lichaam, spraak en geest, inzonderheid door het uitspreken van “Namo Amida Bu”. Dit wordt niet als een vorm van meditatie gedaan, noch is het gebaseerd op studie, begrip of wijsheid, of als een openbaring van diepe betekenis. Er is inderdaad een diepe betekenis, want de nembutsu is een venster waardoor het hele universum van Boeddha’s leer, in al zijn diepte, kan worden waargenomen, maar niets daarvan is noodzakelijk noch nuttig om in de beoefening te slagen. Dergelijke studie levert eerder bijkomstige vaardigheden op, die moeten worden onderscheiden van de eigenlijke geest van de beoefening.
De voornaamste beoefening vereist slechts één essentie: besef dat je een volledig dwaas wezen bent, dat niets begrijpt, maar dat met volledig vertrouwen “Namo Amida Bu” kan reciteren; weet dat dit de geboorte in het Zuivere Land kan teweegbrengen, zonder zelfs maar goed te weten wat een geboorte in het Zuivere Land juist betekent. Dit is de praktijk voor onwetende wezens en onwetendheid is essentieel voor de volbrenging ervan. Deze praktijk omvat automatisch de drie geestesgesteldheden en de geest van berouw als vierde. (Noot: 1. De oprechte Geestesgesteldheid, 2. De diepe Geestesgesteldheid 3. De Toegewijde Geestesgesteldheid). Iets diepgaander of verfijnder nastreven, of een theorie hebben, of denken dat begrijpen grotere verlichting zal teweegbrengen dan dit, is misleid zijn en terugvallen op zelfkracht, waardoor de hele beoefening verknoeit is. Hoe wijs, geleerd of bekwaam je ook bent, zet dit opzij en wees helemaal het dwaze wezen in het beoefenen van de praktijk. Niets anders is vereist en al het andere is teveel. Geloof en praktijk zijn niet van elkaar te onderscheiden.
Het Boeddha-lichaam is afgelijnd door de voorschriften. Wat zijn wij in vergelijking daarmee toch ontoereikend! Door onze dagelijkse moeilijkheden in het toepassen van de voorschriften, worden wij bewust van de aanwezigheid van onze talloze karmische hindernissen, zonder dewelke wij het land van liefde en gelukzaligheid reeds zouden ervaren en wij reeds als het gelofte-lichaam van Boeddha zouden zijn. Zo weten we uit ervaring dat we dwaze wezens met onberekenbare passies zijn. Het besef van onze toestand maakt deel uit van de essentiële basis wanneer het aanleiding geeft tot berouw. Zo worden alle obstakels belemmeringen voor het geloof, tenzij we berouw hebben en loslaten. Reddende genade, zoals duidelijk werd gemaakt door Shan Tao’s droom en advies aan Tao Cho, komt alleen door de sange-mon (poort van berouw).
Als je de praktijk op deze eenvoudige manier kunt toepassen, zal Amida je ontvangen en hoef je voor niets te vrezen, omdat alles volledig verzekerd is. Als je in dit gevestigde geloof verblijft, kun je je secundaire vermogens, je kennis en vaardigheden en je opgebouwde ervaring gebruiken als instrumenten om alle levende wezens te helpen. Maar begin dan niet te denken dat daarmee iets van belang voor je eigen verlossing bereikt is, noch dat je iets van jezelf hebt gemaakt. Welke verdiensten er ook mogen zijn in je acties van dit soort, wijdt ze onmiddellijk en volledig aan het heil van anderen, zodat zij het Zuivere Land mogen binnengaan en dat jijzelf niet gehinderd mag worden door bewustzijn van je eigen deugdelijkheid, wat alleen maar de beoefening zou bezoedelen. Zoals Honen zegt “Zonder betweterige uitstraling, reciteer vurig de Naam”.

« *** »

« ** »

Stille meditatie (15 ‘)

(*)

Junen (4 tonen nembutsu) :

NAMO AMIDA BU, NAMO AMIDA BU, NAMO AMIDA BU, NAMO AMIDA
NAMO AMIDA BU, NAMO AMIDA BU, NAMO AMIDA BU, NAMO AMIDA
NAMO AMIDA BUDDHA
NAMO AMIDA BU
AMIDA BU, AMIDA BU, AMIDA BU, AMIDA
AMIDA BU, AMIDA BU, AMIDA BU, AMIDA
AMIDA BUDDHA
AMIDA BU
NAMO AMIDA BU, NAMO AMIDA BU, NAMO AMIDA BU, NAMO AMIDA
NAMO AMIDA BU, NAMO AMIDA BU, NAMO AMIDA BU, NAMO AMIDA
NAMO AMIDA BUDDHA
NAMO AMIDA BU
AMIDA BU, AMIDA BU, AMIDA BU, AMIDA
AMIDA BU, AMIDA BU, AMIDA BU, AMIDA
AMIDA BUDDHA
AMIDA BU
NAMO AMIDA BU

« * * * »

Of (andere mogelijkheid) :

Nei Quan (10 minuten) : reflecteren over alles wat we ontvangen hebben gedurende een bepaalde periode :

De belmeester begint te zingen:

Oneindig licht, wees mijn vreugde, schijn op mij, een doodgewoon mens
Oneindig licht, wees mijn vreugde, schijn op mij, een doodgewoon mens
Oneindig licht, wees mijn vreugde, schijn op mij, een doodgewoon mens

« * * »

Chih Quan (10 minuten) : we offeren alles wat we hebben ontvangen aan de Boeddhas

« *** » 

Belmeester : “ we reciteren nu de ochtenddienst”

‘+’ staan aub ‘ + + ‘ samen rond de Boeddha gaan staan

Invocation

Eer aan Shakyamuni Boeddha
Namo Buddhaya « * »
Eer aan Amitabha, de Boeddha van het oneindige licht
Namo Amitabhaya « * »
Eer aan Tai Shih Chih, de Bodhisattva van de kracht van Wijsheid
Namo Sthamapraptaya « * »
Eer aan Quan Shi Yin, de Bodhisatvva van groot Mededogen
Namo Avalokitaya « * »
Eer aan Manjushri, de Bodhisattva van groot Begrip
Namo Manjushraya « * »
Eer aan Samantabhadra, de Bodhisattva van grote Daden
Namo Samantabhadraya « * »
Eer aan Kshitigarbha, de Bodhisattva van grote Gelofte
Namo Kshitigarbhaya « * »

Een leven zonder spijt

Je stralende gezicht,
Dat als een bergtop de eerste uitbarsting van het ochtendlicht opvangt…
Heeft ontzagwekkende en
Ongeëvenaarde majesteit.
Ter vergelijking daarmee
Zijn de zon, de maan of de “mani” parel als zwarte inkt.
Tathagata,
zo is je onvergelijkbare gezicht.
De melodie van jouw verlichting
Vult de wereld
Zeldzaam en kostbaar zijn je voorschriften,
Leren, energie, meditatie,
Wijsheid en wonderbaarlijke deugdzaamheid.
De oceanische Dharma van alle Boeddha’s….
die je tot op de diepste diepten doorgrondt…
Verdrijft de 3 vergiften uit het hart….
Je bent als een leeuw:
Dapper en goddelijk zuiver.

Grote kracht! Diepe wijsheid!
Geweldig licht! Weerkaatsing!
Ik maak een smeekbede, om een Boeddha te worden.
Gelijk aan jou, mijn Dharma koning,
Om alle wezens naar de andere oever te leiden…
Zonder er ook maar één achter te laten.
De zes paramita’s te kunnen vervolmaken
Met prajna aan het hoofd.
Mocht ik een Boeddha mogen worden:
Ik zou dit gebed volledig vervullen:
Aan iedereen zal ik grote vrede brengen.
Tot de talloze Boeddha’s, als zandkorrels,
Breng ik mijn offers….
En aarzel niet voor de beproevingen van de onvergelijkbare Weg,
Krachtig, rechtlijnig en oprecht.

Hoewel Boeddhalanden en wereldse rijken…
Ontelbaar zijn als zand,
Door de kracht van aspiratie…
Zal ik ze allemaal met licht vullen.
Laat mij een Boeddha worden.
En de vele wezens…
Zullen allen genieten van mijn oorspronkelijke Nirvana wereld.
Door niet-onderscheidend mededogen
Zal ik iedereen verlichten.
Als ze hier herboren worden vanuit om het even welke plaats…
Zal, in mijn land, hun hart lichter en vrolijker worden,
Gelukkig en op hun gemak.
Oh jij Boeddha, wees getuige van mijn gelofte,
Mijn ware aspiratie,
Mijn gelofte tegenover jou afleggen….
Geeft me de kracht ze te vervullen.
Boeddha’s doorheen de ruimte en de tijd
Van onbegrensde wijsheid…
Wees altijd getuige van de praktijk van mijn hart.
Ongeacht de obstakels, de ontberingen,
Blijft mijn praktijk bestaan….
Door alles heen,
Zonder spijt.

TAN BUTSU GE
« * »

Bodhisattva Gelofte

Ontelbaar zijn de levende wezens: we zweren ze allemaal te redden.
Onuitputtelijk zijn illusoire passies: we zweren ze allemaal te transformeren…
Onmeetbaar zijn de Dharma-leringen: we beloven ze allemaal te beheersen.
Oneindig is de weg van de Boeddha: we zweren hem volledig te vervullen.
« * »

Toevluchten

Ik neem toevlucht in Amida, het ongehinderde licht…
Namo Amitabhaya
Ik neem toevlucht in de Boeddha, degene die me de weg wijst in dit leven…
Namo Boeddhaya
Ik neem toevlucht in de Dharma, de weg van begrip en liefde…
Namo Dharmaya
Ik neem toevlucht in de Sangha, de gemeenschap die in harmonie en bewustzijn leeft…
Namo Sanghaya
Ik neem toevlucht in het Zuivere Land, het perfecte veld van verdienste…
Namo Boeddha-kshetraya

Buddham saranam gacchami
Dharmama saranam gacchami
Sangham saranam gacchami
« * »

Precepts

Panatipata veramani sikkha-padam sama-diyami
Adinnadana veramani sikkha-padam sama-diyami
Kamesu micchacara veramani sikkha-padam sama-diyami
Musavada veramani sikkha-padam sama-diyami
Surameraya majja-pama-datthana veramani sikkha-padam sama-diyami
« * »

Namo tassa Bhagavato arahato sammasambuddhassa
Namo tassa Bhagavato arahato sammasambuddhassa
Namo tassa Bhagavato arahato sammasambuddhassa

Bhagavate Tathagataya
Arhate Samyak-sambuddhaya
Sugata Vidya carana samapanna
Lokavid Purusa damya sarathi
Anuttaraya Sasta deva manusyanam
Namo ratna trayaya Namo ratna trayaya « * »
Namo ratna trayaya Namo ratna trayaya « * »
Namo ratna trayaya « * » Namo ratna trayaya « * »

Namo Amitabhaya Tathagataya

Namo Amitabhaya (3 X) « *** »

‘++’

We gaan allemaal staan
5 prosternaties, zingen zoals hier onder en we zingen het 6e vers zonder recht te komen en zittend op de knieën:

Namo Amida Bu, Namo Amida Bu, Namo Amida Bu ‘+’ Namo Amida, Namo Amida Amida.
Namo Amida Bu, Namo Amida Bu, Namo Amida Bu “+” Namo Amida, Namo Amida Amida, Namo Amida
Namo Amida Bu, Namo Amida Bu, Namo Amida Bu “+” Namo Amida, Namo Amida Amida, Namo Amida
Namo Amida Bu, Namo Amida Bu, Namo Amida Bu “+” Namo Amida, Namo Amida Amida, Namo Amida
Namo Amida Bu, Namo Amida Bu, Namo Amida Bu “++” Namo Amida, Namo Amida Amida, Namo Amida
Namo Amida Bu, Namo Amida Bu, Namo Amida Bu, Namo Amida

Soms is er nu een Dharma talk
“*” (als de celebrant zijn handen vouwt) en we gaan allemaal staan….
“we buigen naar links en naar rechts naar de anderen…
“We buigen naar de Boeddha”….

Einde van de dienst :
Wij maken onze plaats schoon

De originele en heilige geloften
Zijn de unieke en essentiële genade
waardoor we het Zuivere Land kunnen betreden.
Daarom, met lichaam, spraak en geest,
Zijn we toegewijd aan de leringen…
Mogen allen de staat van gelukzaligheid bereiken…

Elk op z’n beurt begroeten we de Boeddha en verlaten we de kamer.